ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਰਾਤ ਮੰਗਲਵਾਰ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀ, ਪਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਐਂਡਰਿਊ ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ।

“ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

“ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ* ਹੈ।

“ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿ ਸਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

“ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ, ਕਾਗਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

” ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ www.census.abs.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1800 512 441 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਨੰਬਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

“ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਨਗਣਨਾ ਖੇਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ (TIS National ਨੈਸ਼ਨਲ) ਨੂੰ 131 450 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। TIS National ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। www.census.abs.gov.au/find-us ਵਿਖੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਏਬੀਐਸ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

*ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇਖੋ।

Media notes

 For media requests and interviews, contact the ABS Media Team on media@abs.gov.au or 1300 175 070.

Subscribe to our email notification service and get media releases or products sent to you on release.

Further information about the Census is available at www.census.abs.gov.au. 

More information  

What is the Census?

The Census, held on Tuesday 10 August 2021, is a snapshot of who we are and tells the story of how we are changing. It is one of the largest and most important statistical collections undertaken by the ABS.

How will people complete their Census?

People will be able to complete the Census online, on their mobile device, or on paper. There will be a number of options available for people who need assistance to complete their Census form including help from Census field staff, and phone and online help.

What’s new with the Census?

People are encouraged to complete their Census as soon as they receive their instructions, if they know where they’ll be on 10 August. They don’t have to wait until Census night. The ABS will also introduce new questions in the 2021 Census—the first changes to questions collected since 2006. The new questions are on long-term health conditions, such as arthritis and diabetes, and on defence force participation.

Conducting the Census in a COVID environment
We expect most people will complete their Census online with no in-person contact from us.

More information on conducting the Census in a COVID-19 environment can be found at Keeping the community safe during COVID-19.

How do people know if the Census instructions are legitimate?
Census instructions will feature the official Australian Bureau of Statistics logo and the 2021 Census branding. Further information about what the public can expect from us is available at identifying and avoiding scams.

Previous articleOpinion| Science has delivered, but will the WTO deliver?
Next articleGOPIO Queensland celebrates annual Gandhi Jayanti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here